ردیف شعبه متراژ ردیف شعبه متراژ
۱ شعبه گلستان اهواز ۱۴۰متر ۷ شعبه مشیرالدوله اصفهان ۱۸۰متر
۲ شعبه بلوار امین قم ۲۱۰متر ۸ خزانه و صندوق امانات قزوین ۲۰۰متر
۳ ترمینال غرب تهران ۷۰متر ۹ شعبه نوبهار کرمانشاه ۱۵۰متر
۴ خزانه شیراز ۲۰۰متر ۱۰ شعبه سماء یزد ۲۲۰متر
۵ شیخ طوسی اصفهان ۲۲۰متر ۱۱ شعبه مرکزی قزوین ۱۵۰متر
  ۶ باجه خرمشهر ۸۰متر ۱۲ شعبه فردیس کرج ۲۰۰متر
فهرست