مجتمع تجاری باغ سپهسالار

تعداد واحدهای متعلق به بانک شهر

۱۶ واحد انباری تجاری در طبقه منفی دو در فاز ۱

۱۲ واحد تجاری در طبقه منفی یک در فاز ۲

۵ واحد تجاری در طبقه همکف در فاز ۲

۱۲ واحد تجاری در طبقه اول در فاز ۱

۱۱ واحد تجاری در طبقه اول در فاز ۲

۱۱ واحد تجاری در طبقه دوم در فاز ۱

۱۱ واحد تجاری در طبقه دوم در فاز ۲

به نشانی تهران، خیابان جمهوری، بعد از خیابان سعدی، نرسیده به بهارستان، مجتمع تجاری باغ سپهسالار

فهرست