لیست املاک شهر تهران

مزایده عمومی 1402/06
موقعیت جغرافیاییکد ملکآدرس ملکنوع ملککاربریمیزان مالکیتمبلغ پایه (ریال) 5 درصد مزایدهمتصرفجزئیات بیشترخرید اسناد
01تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ30634000000 1531700000 ندارد جزئیات بیشتر
02تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ32754000000 1637700000 ندارد جزئیات بیشتر
03تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ30422000000 1521100000 ندارد جزئیات بیشتر
04تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ31959000000 1597950000 ندارد جزئیات بیشتر
05تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ26553000000 1327650000 ندارد جزئیات بیشتر
06تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ31429000000 1571450000 ندارد جزئیات بیشتر
07تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ28514000000 1425700000 ندارد جزئیات بیشتر
08تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ28991000000 1449550000 ندارد جزئیات بیشتر
09تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانمسکونیشش دانگ29839000000 1491950000 ندارد جزئیات بیشتر
10تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقمغازهتجاریشش دانگ588300000000 29415000000 ندارد جزئیات بیشتر
11تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، پائین تر از شهرداری منطقه 18، خیابان شهید وفایی نژاد، خیابان میرزایی جنوبی، پلاک 203، مجتمع مسکونی شقایقآپارتمانتجاری - مسکونیشش دانگ859395000000 42969750000 ندارد جزئیات بیشتر

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱