لیست املاک شهر کیش

مزایده فروش 08-1401
موقعیت جغرافیاییکد ملکآدرس ملکنوع ملککاربریمیزان مالکیتمبلغ پایه (ریال) 5 درصد مزایدهمتصرفجزئیات بیشترخرید اسناد
9جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ0 0 ندارد جزئیات بیشتر
9-1جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ403807000000 20190350000 ندارد جزئیات بیشتر
9-2جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ61825560000 3091278000 ندارد جزئیات بیشتر
9-3جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ151956300000 7597815000 ندارد جزئیات بیشتر
9-4جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ394770500000 19738525000 ندارد جزئیات بیشتر
9-5جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ87827360000 4391368000 ندارد جزئیات بیشتر
9-6جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ212173840000 10608692000 ندارد جزئیات بیشتر
9-7جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ63167520000 3158376000 ندارد جزئیات بیشتر
9-8جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ307915160000 15395758000 ندارد جزئیات بیشتر
9-9جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ49396000000 2469800000 ندارد جزئیات بیشتر
9-10جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ60844000000 3042200000 ندارد جزئیات بیشتر
9-11جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ70892800000 3544640000 ندارد جزئیات بیشتر
9-12جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ77049280000 3852464000 ندارد جزئیات بیشتر
9-13جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ72863340000 3643167000 ندارد جزئیات بیشتر
9-14جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ79538160000 3976908000 ندارد جزئیات بیشتر
9-15جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ76208700000 3810435000 ندارد جزئیات بیشتر
9-16جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ75650080000 3782504000 ندارد جزئیات بیشتر
9-17جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ152272180000 7613609000 ندارد جزئیات بیشتر
9-18جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ166629880000 8331494000 ندارد جزئیات بیشتر
9-19جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ138372400000 6918620000 ندارد جزئیات بیشتر
9-20جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ151807900000 7590395000 ندارد جزئیات بیشتر
9-21جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ103080760000 5154038000 ندارد جزئیات بیشتر
9-22جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ76023200000 3801160000 ندارد جزئیات بیشتر
9-23جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ85012000000 4250600000 ندارد جزئیات بیشتر
9-24جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ128463520000 6423176000 ندارد جزئیات بیشتر
9-25جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ108274760000 5413738000 ندارد جزئیات بیشتر
9-26جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ81956020000 4097801000 ندارد جزئیات بیشتر
9-27جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ62911000000 3145550000 ندارد جزئیات بیشتر
9-28جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ98876800000 4943840000 ندارد جزئیات بیشتر
9-29جزیره کیش، میدان امیر کبیر، روبروی بازار مروارید، پروژه سارینا 2 کیشمغازهتجاریشش دانگ62879200000 3143960000 ندارد جزئیات بیشتر

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱